طراحی بام سبز

تاریخ پروژه
محل پروژهتبریز- ولیعصر
کارفرماآقای جلیلوند

مشخصات این پروژه