طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی

تاریخ پروژه
محل پروژهاصفهان- شیخ صدوق
کارفرماآقای دکتر جعفری

مشخصات این پروژه