طراحی دیوار سبز برای مخازن آب تبریز

تاریخ پروژهتابستان ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- ائل گلی
کارفرماسازمان آب و فاضلاب

مشخصات این پروژه

هدف کارفرمای محترم پروژه زیباسازی مخازن آب تبریز بود که چشم انداز مناسبی به سمت باغ معروف ائل گلی تبریز داشت. برای این پروژه دو آلترناتیو مختلف ارائه گردید که به سبب پیش ساخته بودن گزینه دوم با بلوک های بتنی مورد تأیید کارفرما قرار گرفت.