طراحی ساختمان اداری و محوطه کارخانه آلومینیوم

تاریخ پروژهپاییز ۱۳۹۷
محل پروژهتبریز-
کارفرماآقای مهندس جلیلوند

مشخصات این پروژه

این ساختمان به صورت الحاقی در کنار سوله اصلی کارخانه طراحی و اجرا گردیده است. مصالح پیشنهادی برای نمای این پروژه به سبب نوع کاربری و محصول تولیدی کارخانه ورق کامپوزیت آلومینیومی بود ولی به درخواست کارفرما با مصالح سنگ و آجر نسوز تأیید و اجرا شد.