طراحی نما ساختمان مسکونی ۴ طبقه

تاریخ پروژهزمستان ۱۳۹۴
محل پروژهتبریز-
کارفرماآقای مهندس جلیلوند

مشخصات این پروژه