طراحی چهار رشته و طراحی نما ساختمان پزشکان ۷ طبقه

تاریخ پروژهتابستان ۱۳۹۷
محل پروژهتبریز- گلباد
کارفرماآقای دکتر صابری

 

مشخصات این پروژه

طراحی فضایی برای تخصص های مختلف پزشکان از چالش های اساسی بود که در این پروژه با آن مواجه بودیم. ضمن اینکه در طبقات دو واحدی عرض کم فضا سختی کار را دو چندان میکرد که به همت همکاران مجرب شرکت و همفکری کارفرمای محترم پروژه یک یک مسائل مرتفع گردید و نتیجه مطلوبی حاصل شد.